О ИЗЛОЖБИ
about exhibition

Изложба Музеја града Новог Сада "Почеци информационих технологија у Новом Саду у контексту опште историје развоја компјутера" и њен каталог прате развој информационих технологија у свету, од почетка рачунања и првих помагала до изузетних изума 20. века. Излагање о историји усавршавања рачунања и конструкцији првих калкулатора и компјутера, ослања се на „пионире“ компјутерског доба, људе који су својим проналасцима теоретским и практичним, променили ток историје.
Посебна пажња је посвећена историјату развоја информационих технологија у Новом Саду, коришћењем досад недоступне или слабо доступне документације, текстова, као и презентациојом аутентичних предмента кориштених у првом Електронском рачунарском центру током 70-их и 80-их година 20. века. На овај начин Музеј је покушао да тематском изложбом и каталогом расветли један део историје Новог Сада који није био познат широј јавности. Истовремено, изожба и каталог су омаж свим оним појединцима који су сачували предмете и документа, препознали их као културно наслеђе и омогућили Музеју града Новог Сада да буде актуелан и релевантан. Акценат каталошких јединца представљених у каталогу није на физичким квалитетима предмата и дескрипцији већ на представљању значаја и функције изабраних предмета. Њихова интрпретација нема за циљ гомилање стручних података препричаних из основне документације предмета или фабричке декларације и упутства већ се предмети постављају у контексту у коме су они прерасли своју функцију и значај изабраних предмета збирке те су постали музејски експонати.
Описне легенде су писане тако да је могуће разумети како од свакодневног и употребљивог настаје културно наслеђе. Оне за основни циљ имају сазнање, али су отворене и за другачији однос читалаца који могу у њих да уграде сопствена искуства и знања. Понуђене интерпретације предмета су основа интерактивне изложбе које је омогућила посетиоцима и читаоцима каталога ново искуство и партиципативни однос.

ABOUT

The City Museum of Novi Sad exhibition, The Beginnings of Information Technologies in Novi Sad, and its catalogue follow the context of general history of IT development and track the worldwide growth of information technologies, since the beginning of calculation and the first tools, to the exceptional inventions of the 20th century. The presentation on the history of calculation advancement and the construction of the first calculators and computers relies mostly on the pioneers of the computer age, the people whose theoretical and practical contributions have changed the course of history.
The close attention is given to the history and the development of information technologies in Novi Sad, through the examination of previously unavailable or rare documents, texts, and the display of authentic objects used in the first Electronic and Computer Centre during 1970s and 1980s. The Museum’s exhibition and the catalogue have therefore succedeed to shed light on a part of history of Novi Sad unknown to the public. Also, the exhibition and the catalogue represent an homage to all those individuals who have preserved the objects and the documents by identifying them as cultural heritage and making The City Museum of Novi Sad timely and relevant.
The emphasis of catalogue data is not on physical properties and description, but on significance and function of selected objects. Their interpretation aims not to stock up technical information gathered from their original documentation, but to display them within the context of the moment their functionality and importance became obsolete thus turning them into museum objects.
The description panels are composed to explain how an everyday, functional object becomes cultural heritage. Their main purpose is cognition, but are also suitable for different approach of readers who are able to incorporate their own experience and knowledge. The offered interpretations of the objects represent the foundation of the interactive exhibition which has enabled the visitors and readers of the catalogue to enjoy new experience and participatory relation.

ПРИРЕДИЛИ
credits

Музеј града Новог Сада
2016.

City Museum of Novi Sad
2016.

Виртуална галерија
НСИТ


музејског каталога

Почеци информационих технологија у Новом Саду
у контексту опште историје развоја компјутера

Virtual gallery
NSIT

of catalogue

The Beginnings of Information Technologies in Novi Sad,
in context of general history of computer development

Аутор виртуалне изложбе НСИТ
мр Атила Хорнок
Autor virtual exhibition NSIT
mr Atila Hornok

Издавач
Музеј града Новог Сада

За издавача
Мсц Весна Јовичић

Publisher
City Museum of Novi Sad

Editor in Chief
Msc Vesna Jovičić

Рецензенти
проф. др Зоран Ловрековић, проф. др Ђура Харди,
др Татјана Цвјетићанин, доц. др Жарко Живанов,
МСц Иван Шећеров
Reviews
prof. dr Zoran Lovreković, prof. dr Đura Hardi,
dr Tatjana Cvjetićanin, doc. dr Žarko Živanov,
MSc Ivan Šećerov
Дародавци
Драган Трнинић, Миодраг Думитров,
Виолета Живковић, Гордана Галешев
Benefactors
Dragan Trninić, Miodrag Dumitrov,
Violeta Živković, Gordana Galešev
Стручни сарадник
мр Синиша Јокић
Adviser
mr Siniša Jokić
Стручни консултанти
Онцеупонабyте.орг
Expert-associate
Onceuponabyte.org
Превод
Сава Ракић
Translation
Sava Rakić
Лектор
Ема Пирошка Матић
Lenguage editor
Ema Piroška Matić
Конзервација
Ђорђе Лазић Ћапша
Conservation
Đorđe Lazić Ćapša
Фотографија
Феђа Киселички
Photography
Feđa Kiselički

Документарно-филмски материјал
Ирина тусаков

Documentary film
Irina Tucakov

Уметничке слике
Милан Кешељ

Art paintings
Milan Kešelj

   
   
   
   

 .

МГНС logo CMNS